Detentie

Wilt u weten waar u aan toe bent als u een gevangenisstraf moet ondergaan, dan bent u hier aan het juiste adres! Net als in het dagelijks leven kunt u ook in detentie tegen problemen aanlopen. De directeur van een penitentiaire inrichting kan u een disciplinaire straf opleggen, zoals een plaatsing in een isoleercel. Ook kan de directeur vele rechten van u afnemen, waaronder luchtmomenten, bezoekmomenten en andere activiteiten.

In detentie bent u overgeleverd aan uzelf. Het geeft om die reden een veilig gevoel als iemand u bijstaat wanneer u tegen problemen aanloopt in detentie. U kunt een klacht indienen bij de beklagcommissie en eventueel doorprocederen tot aan de beroepscommissie van de RSJ. U kunt zich in deze procedure laten bijstaan door onze specialist. U kunt in detentie in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Een eigen bijdrage hoeft u niet te betalen.

Resocialisatie
(De terugkeer in de samenleving en de daarbij behorende vrijheden)

Een gedetineerde kan afhankelijk van de duur van de opgelegde gevangenisstraf een aantal maanden voor zijn einddatum van vele verlofmomenten en resocialisatietrajecten genieten.

De resocialisatie is een belangrijk onderdeel van de gevangenisstraf die een gedetineerde moet uitzitten. U wordt in deze periode klaargestoomd voor een terugkeer in de samenleving. Hoe mooi deze periode ook klinkt, ook tijdens deze periode kunt u tegen vele problemen aanlopen. U kunt uit een resocialisatietraject worden geplaatst of vertraging oplopen in uw resocialisatie met als gevolg dat u veel verlofmomenten en andere vrijheden zal mislopen. Het zou zonde zijn als u deze vrijheden misloopt en die tijd niet kan doorbrengen met familie en vrienden. Bovendien kunt u dan geen belangrijke zaken (bijvoorbeeld huisvesting en inkomen) regelen voordat u de einddatum van uw gevangenisstraf bereikt.

Moet u binnenkort een gevangenisstraf uitzitten of kent u familie, vrienden of kennissen die momenteel een gevangenisstraf uitzitten? Neem in dat geval direct (vrijblijvend) contact op met onze specialist.

Veel voorkomende onderwerpen

In detentie heeft u recht op deelname aan de activiteit arbeid. De directie draagt zorg voor de beschikbaarheid van arbeid. Als u deelneemt aan de activiteit arbeid ontvangt u loon. Ook kunt u in een aantal gevallen een financiële tegemoetkoming ontvangen als u niet deelneemt aan de arbeid. Hierbij moet u denken aan ziekte, arbeidsongeschiktheid of als u bent geplaatst op de wachtlijst voor deelname aan arbeid.

meer informatie

Als u een gevangenisstraf uitzit, staat u dagelijks in contact met de medewerkers van een penitentiaire inrichting, ook wel penitentiaire inrichtingswerkers (PIW’ers) genoemd. Zij behoren u op een juiste wijze te bejegenen. Een onheuse bejegening is onacceptabel. De directie is verantwoordelijk voor een juiste omgang tussen de gedetineerden en de PIW’ers.

meer informatie

Een gedetineerde heeft recht op minstens één uur per week bezoek van familieleden of andere personen. U dient het bezoek aan te vragen bij de directie. Naast regulier bezoek kunt u bij de directie ook een bezoek zonder toezicht aanvragen.

meer informatie

Het dagprogramma in een penitentiaire inrichting is opgedeeld in het basis- en plusprogramma. Het basisprogramma kent een behoorlijk minder aantal vrijheden en uren aan activiteiten dan het plusprogramma. Als zelfmelder neemt u direct plaats in het plusprogramma. Bij goed gedrag behoudt u uw plaatsing in het plusprogramma. Het kan voorkomen dat u wordt gedegradeerd. Als deze beslissing terecht blijkt, moet u een periode van zes weken goed gedrag vertonen om weer in aanmerking te komen voor een plaatsing in het plusprogramma.

Het kan echter voorkomen dat u ten onrechte geplaatst blijft in het basisprogramma. Het is om die reden zaak dat u uw plaatsing goed in de gaten houdt. Door een onterechte plaatsing in het basisprogramma kunt u namelijk een aanzienlijk aantal uren aan activiteiten en vrijheden mislopen.

meer informatie

De directie van de penitentiaire inrichting kan u een disciplinaire straf opleggen bij ongewenst gedrag. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn het positief scoren op het gebruik van drugs en het gebruik van geweld in de inrichting. Het komt vaak voor dat de oplegging van een disciplinaire straf tezamen gaat met een degradatie naar het basisregime. De directie neemt in dat geval twee aparte beslissingen. Indien u het niet eens bent met de oplegging van de disciplinaire straf, kunt u binnen zeven dagen daartegen in beklag. Datzelfde/Hetzelfde geldt voor de terugplaatsing naar het basisregime.

Penitentiaire inrichtingen werken in beginsel met standaardstraffen, (komma blijven?) vastgelegd in het sanctiebeleid. In het sanctiebeleid is voor vele overtredingen de hoogte van de disciplinaire straf bepaald. Ondanks het geldend beleid wil de hoogte van de straf nog wel eens afwijken van het sanctiebeleid. Indien u twijfelt over de hoogte van de aan u opgelegde straf kunnen wij u hieromtrent informeren.

meer informatie

In een penitentiaire inrichting wordt u voortdurend gecontroleerd op het gebruik en het aanwezig hebben van drugs, alcohol en niet van de Medische Dienst afkomstige medicatie. Ter controle maakt de directie van de penitentiaire inrichting veelvuldig gebruik van haar bevoegdheid tot het afnemen van urinecontroles en het doorzoeken van de cel. 

Als u zich niet kunt verenigen met een positieve score op middelengebruik kunt u op eigen kosten een herhalings- en bevestigingsonderzoek laten verrichten. De door u gemaakte kosten komen voor rekening van de directie wanneer uit het nadere onderzoek blijkt dat u geen middelen gebruikte.

meer informatie

U heeft in een penitentiaire inrichting recht op minimaal één uur luchten per dag. Het is aan de directie om te bepalen of u meer dan één uur per dag mag luchten. De tijd dat u wordt uitgesloten en weer ingesloten in uw cel tellen niet mee. U heeft dus recht op minstens één volledig uur in de buitenlucht. Het uur luchten kan er anders uitzien als u een disciplinaire straf krijgt opgelegd. Het luchten kan in dat geval plaatsvinden in een luchtkooi.

meer informatie

U heeft in detentie recht op medische verzorging. Hieronder verstaat men ook tandheelkundige zorg, psychiatrische of psychologische zorg. U heeft het recht regelmatig een inrichtingsarts te raadplegen. De inrichtingsarts is als het ware uw huisarts voor de duur van uw plaatsing in een penitentiaire inrichting. 

Op de directie rust de zorgplicht dat hij u toegang verschaft tot de inrichtingsarts en u de juiste medicatie en behandeling krijgt die de inrichtingsarts noodzakelijk acht, terwijl de inrichtingsarts op zijn beurt u dient te voorzien van een afdoende medische behandeling.

meer informatie

De telefoon is een zeer belangrijk medium om contact te leggen met de buitenwereld. U heeft het recht om minstens éénmaal per week gedurende tien minuten gebruik te maken van de telefoon die in de penitentiaire inrichting aanwezig is. Om vanuit detentie te kunnen bellen zult u telefoonkaarten moeten aanschaffen in de winkel van de penitentiaire inrichting.

In bepaalde gevallen kan de noodzaak bestaan dat u uw advocaat wilt raadplegen. Als de gelegenheid daartoe bestaat en de noodzaak ervan is aangetoond, moet de directie u de mogelijkheid bieden om uw advocaat te raadplegen, bijvoorbeeld als u een disciplinaire straf opgelegd heeft gekregen.

meer informatie

Het detentiewezen kent vele vormen van verlof, zoals regimesgebonden verlof, algemeen verlof en incidenteel verlof. Naast het verlof bestaat ook de mogelijkheid tot toekenning van een strafonderbreking om een gebeurtenis in de persoonlijke sfeer bij te wonen. Neemt u contact op met onze specialist om een overzicht te krijgen van de verlofmogelijkheden.

meer informatie

De te bewandelen procedures op grond van de penitentiaire beginselenwet

Bent u het oneens met een door de directie genomen beslissing dan kunt u binnen zeven dagen in beklag tegen deze beslissing. U dient een beklagformulier in te vullen en op te sturen naar de beklagcommissie (Commissie van Toezicht). Het is aan te raden om tijdig onze specialist te benaderen als u een beklagformulier indient, zodat wij/hij?? u kunnen/kan adviseren over uw klacht en u kunnen bijstaan in uw beklagzaak. Mocht u door bepaalde omstandigheden niet in staat zijn om zelf een beklagformulier in te vullen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze specialist om het klaagschrift voor u in te dienen.

meer informatie

Tezamen met het klaagschrift kunt u een schorsingsverzoek indienen tegen een door de directie genomen beslissing om de tenuitvoerlegging van deze beslissing op te schorten tot aan het moment dat de beklagcommissie uitspraak doet. U ontvangt in dat geval binnen enkele dagen een voorlopige beslissing. Echter niet elke klacht is vatbaar voor een schorsingsverzoek. Om die reden adviseren wij u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze specialist over de meerwaarde van het indienen van een schorsingsverzoek in uw specifieke geval.

meer informatie

U heeft het recht om een met redenen omkleed verzoekschrift in te dienen bij de selectiefunctionaris met de strekking tot plaatsing in dan wel overplaatsing naar een andere inrichting of deelname aan een resocialisatietraject (detentiefasering). U kunt contact opnemen met onze specialist voor het indienen van een verzoekschrift met bovengenoemde strekking.

Naast de beklagprocedure tegen beslissingen van de directie kent de Penitentiaire Beginselenwet ook een bezwaarprocedure.

De selectiefunctionaris is degene die beslist over uw plaatsing en overplaatsing van en naar een penitentiaire inrichting of deelname aan een resocialisatietraject (detentiefasering). Indien de selectiefunctionaris een beslissing neemt en u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u tegen deze beslissing een met reden omkleed bezwaarschrift indienen. Wij adviseren u om spoedig met onze specialist contact op te nemen als u een beslissing ontvangt van een selectiefunctionaris omtrent uw plaatsing, overplaatsing of resocialisatie (detentiefasering). U dient immers binnen zeven dagen een bezwaar- of beroepschrift in te dienen tegen deze beslissing.

Als u zich niet kunt verenigen met de uitspraak van de beklagcommissie dan kunt u tegen deze uitspraak beroep instellen bij de beroepscommissie van de RSJ. Dit beroep moet worden ingesteld binnen zeven dagen na de dag waarop de beklagcommissie uitspraak heeft gedaan. Ook in deze procedure kan onze specialist u bijstaan.

meer informatie

Aan het detentierecht gerelateerde websites

Voor nadere informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met onze specialist mr. W.B.O. van Soest.

mr. W.B.O. van Soest -Le Cocq Jongsma Advocaten

mr. W.B.O. van Soest

Contact
© 2021 Le Cocq Jongsma Blok Advocaten
design & powered by AWINK Websolutions